Euroskilt Handlekurv

Regler for privat skilting

Hva er ulovlig skilting, og hvorfor?
Vegtrafikkloven § 5 sier, "Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av vedkommende myndighet. Det samme gjelder skilt, signal eller oppmerking som kan forveksles med offentlige. Dersom det uten tillatelse er satt opp skilt eller signal eller foretatt oppmerking, kan dette fjernes eller kreves fjernet av myndighetene.Skiltmyndighetene har bestemt, og tolker dette slik, at det ikke er nok om en av forutsetningene er oppfylt. De skal ikke kunne forveksles hverken i form, størrelse eller farge. Tidligere lagde man skilt for private områder i samme størrelse som de offentlige, men i sort/hvit utførelse i stedet. Dette tillates ikke etter dagens regler, og Politiet/Statens Vegvesen er i ferd med å rydde opp i denne.

Pr. dags dato finnes det ingen skrevne regler for hva skiltmyndighetene tillater, men de største skiltprodusentene har utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene.

Hva kreves av et privat skilt?
Bakgrunnen for at man setter opp skilt på et privat område, er at det er problemer med å få publikum til å respektere lover og regler som gjelder for et tilsvarende offentlig område. Typiske eksempler er ulovlig parkering på gårdsplasser/boområder, unødvendig kjøring på privat vei, parkering foran utkjørsler/garasjer, unødvendig kjøring i og parkering i borettslag osv. På offentlige områder blir dette regulert ved oppsetting av skilt som det er fattet vedtak for, og som derfor kan håndheves. For at man skal kunne håndheve tilsvarende praksis på private områder, må skiltenes ordlyd/symboler være juridisk korrekte og holdbare. Budskapet må være forstålig og entydig. Det har vært flere rettsaker fordi det har vært tvil om håndhevingen har vært lovlig foretatt. Bakgrunnen har vært skilting som har vært ufullstendig og/eller ikke korrekte. For et privat område må en ha klart for seg om skiltingen skal håndheves, elles om den bare skal være for "å skremme". Ordlyden er helt avgjørende for om en skal kunne håndheve skiltingen.

Hvem er skiltmyndighet for de enkelte skiltgrupper?
For de skiltgrupper som vil være mest aktuelle for private områder er det Politiet som er den avgjørende skiltmyndigheten. Dette betyr at de kan pålegge at skiltene fjernes derfor de ikke tilfredstiller kravene, eller at de blir fjernet uten varsel. De vanligste skiltene vil være Parkering forbudt, Stans forbudt, Innkjøring forbudt, Forbudt for motorvogn og Forbudt for alle kjøretøyer.

Hvem bestemmer på private områder?
Selv om man eier eiendommen, kan man ikke uten videre sette opp de skilt en selv ønsker. Offentlige skilt vil ikke bli tillatt satt opp på private områder, med mindre det er fattet vedtak av skiltmyndighetene og nettopp dette. Dette betyr også at Politiet kan bestemme at et privat område skal skiltes og betraktes som et offentlig område. Dette kan gjelde borettslag, parkeringsplasser, sykehus osv.

Hvordan bør skiltene stå/monteres?
Skilter som monteres på private områder bør så langt råd er følge de samme regler som det offentlige. Dette er viktig fordi trafikantene skal oppfatte situasjonen raskt og entydig. Det vanligste er å montere skiltene på galvaniserte stålrør. For private områder er det ofte et ønske om å legge mer vekt på oppsettingsutstyret, for det skal se så pent ut som mulig.

Erfaringen viser at respekten for budskapet øker, samtidig som penere ting får stå lengre i fred. Det kan derfor være en lønnsom investering også å legge vekt på oppsettingsutstyret. "Omrammingen" av skiltene kan være pene bøyler, som kan lakkeres i ønsket farge. Vi har laget flere løsninger for kunder som har ønsket en mer profesjonel omramming.

Skilt som ikke er «standardisert»
Det produseres og settes opp en rekke skilt som er laget for et spesielt formål. Dette gjelder bl.a. "Barn Leker"-skilt. Som nevnt tidligere kan man bli pålagt å fjerne også disse skiltene dersom de er satt opp på offentlige område, f.eks. i en offentlig blindvei hvor man vet at barn leker og ferdes. Noe av begrunnelsen for å fjerne disse skiltene er at det ikke skal oppfordres til å leke på trafikert vei. Erfaringen viser at man ser noe mer gjennom fingrene på dette, men muligheten for at de blir fjernet er til stede.

Hvilket ansvar har Euroskilt?
Euroskilt som skiltprodusent, har ikke noe ansvar for de skilt som blir satt opp. Det er den enkelte eier/bruker som står ansvarlig. Som skiltprodusent kan vi derfor ikke trekkes inn og stå til rette for oppsettingen av det vi har solgt. Men vi ønsker å gi råd og synspunkter ut fra vår ekspertise og erfaring.