Salgs-/leverings- og leiebetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE OG PRISER
1.1 Alle Euroskilt AS’ tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. For prosjekter og større leveranser gjelder i tillegg NL09. For leveranser med montering gjelder i tillegg NLT09 og NLM10. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Euroskilt skriftlig har godkjent disse.
1.2 Avtalt pris skal legges til grunn.
1.3 Om ikke annet er angitt, gjelder prisen ved henting fra selgers lager. Paller og annen spesialemballasje kommer i tillegg.
1.4 Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser uten nærmere varsel. Med mindre akseptfrist er angitt, har selgers tilbud gyldighetstid på en måned.

2. LEVERING
2.1 Er det avtalt et bestemt tidsrom for leveransen, kan selger fritt velge leveringstidspunkt innenfor denne periode.
2.2 Leveringsfristen løper fra den dag ordren blir bekreftet.
2.3 Leveringssted angis av kunde ved bestilling. Hvis ikke noe angis ved bestilling anses kundes forretningsadresse som leveringssted.
2.4 En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper på dato for utsendelse så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.
2.5 Dersom selger egenhendig forestår transport, anses varen levert når kjøperen har mottatt varen på leveringsstedet.
2.6 Dersom selger benytter ekstern fraktfører, går risikoen over på kjøper når selger har overlevert varen til fraktfører. Det vises for øvrig til transportørens betingelser.
2.7 Blir kjøperen forhindret fra å motta varen på avtalt tidspunkt, betraktes varen som levert. Risikoen overføres således kjøperen, og det oppstår betalingsplikt. Dersom selger har kapasitet, skal han søke å lagre varene. For dette belastes kjøperen et rimelig beløp. Selger har likevel ikke risikoen for at varen går tapt, skades eller minkes.

3. BETALINGSBETINGELSER
3.1 Med mindre annet er avtalt forfaller betaling netto pr 15 dager. Selger kan kreve 1/3 av kontraktssummen forhåndsbetalt. Selger kan også kreve annen sikkerhet for leveransen.
3.2 Dersom kjøperen på leveringstidspunktet ikke vil/kan gi oppgjør i henhold til ovennevnte, står selgeren fritt til å utøve tilbakeholdsrett. Kjøperen svarer for de omkostninger som påføres selger i denne forbindelse.
3.3 Ved utøvet tilbakeholdsrett i over en uke, kan selgeren heve kjøpet.
3.4 Dersom avtalt oppgjør ikke finner sted, og dette ikke skyldes forhold på selgerens side, belastes forsinkelsesrente med de til enhver tid gjeldende morarente fastsatt av Finansdepartementet og regulert i Lov om renter ved forsinket betaling §3.
3.5 Dersom det i løpet av leveringstiden oppstår tvil hos selgeren hva angår kjøperens betalingsevne, kan selgeren heve kjøpet med mindre kjøperen innen 10 dager etter avsendt anmodning stiller godkjent sikkerhet.
3.6 Dersom det på leveringstidspunktet oppstår tvil om kjøperens solvens, kan selgeren holde varen tilbake. Har kjøperen ikke senest en uke etter avtalt leveringstid erklært seg villig til å motta varen mot oppkrav eller stilt godkjent sikkerhet for oppgjøret, kan selgeren heve kjøpet.
3.7 Euroskilt har rett til å kreve gebyr i forbindelse med purring av ubetalte fakturaer.
3.8 Ved papirfaktura har Euroskilt rett til å kreve fakturagebyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved elektronisk faktura på PDF eller EHF, påløper det ikke gebyr for fakturering.

4. ENDRINGER
Med mindre annet er avtalt, skal endringer eller tillegg bekostes av kjøper. Samtidig gis selger rett til å utsette leveringsdato. Imidlertid skal kjøper informeres dersom endringen eller tillegget medfører forlenget leveringstid. Endringer skal avtales skriftlig.

5. AVBESTILLING
5.1 Avbestilling skal foretas skriftlig.
5.2 Avbestillingsgebyr: Standard lagervare hos selger: 10 % avbestillingsgebyr. Ikke lagerførte varer hos selger: minimum 25 % avbestillingsgebyr. Gebyret kan fastsettes i samsvar med produsentens betingelser. Ikke lagerførte varer hos produsent: ingen avbestillingsadgang.

6. TRANSPORTSKADER
6.1 Foreligger transportskader, skal dette umiddelbart meddeles transportøren, og anmerkes i følgebrevet.
6.2 Kjøperen skal omgående, og før varen monteres/tas i bruk, reklamere skriftlig overfor selger.
6.3 Ved overtredelse av vilkårene i dette avsnitt mister kjøperen enhver rett til å gjøre beføyelser gjeldende.

7. RETUR
7.1 Retur skal avtales på forhånd, varen skal merkes med kjøpers navn, ordrenummer og dato.
7.2 Ved retur plikter kjøper å emballere varen på tilsvarende måte som den var ved mottak, samt behandle varen på en slik måte at den ikke blir skadet.
7.3 Returomkostninger: Standard lagervare hos selger: ved ubrutt emballasje svarer kjøperen 25 % returomkostninger av netto salgssum. Ved brutt emballasje er det ingen returrett. For ikke lagerførte varer hos selger er det ingen returrett. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er avtalt.

8. REKLAMASJON
8.1 Reklamasjon skal skje skriftlig, og inneholde en detaljert spesifikasjon over de mangler som gjøres gjeldende.
8.2 Reklamasjonen skal være mottatt av selgeren innen rimelig tid, senest 2 uker, etter at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
8.3 Absolutt frist for reklamasjon er 1 år etter levering.
8.4 Dersom kjøperen ikke overholder betingelsene i dette avsnitt, kan mangelen ikke gjøres gjeldende.

9. MANGLER
9.1 Kjøperen plikter å undersøke produktet ved levering, senest innen 2 uker. Eventuelle mangler som burde vært oppdaget ved denne undersøkelse, kan ikke senere gjøres gjeldende overfor selger.
9.2 Kjøper plikter å kontrollere selgers ordrebekreftelse. Eventuelle feil/avvik skal omgående meddeles skriftlig til selger.
9.3 Selger fraskriver seg ansvar for mangler som uten hans godkjennelse er utbedret av kjøperen. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner, feilmontering o.l.

10. FORSINKELSER
10.1 Forsinkes leveransen av årsaker som faller inn under selgerens risiko, kan kjøper forlange erstatning for den skade han derved lider.
10.2 Erstatningen settes til maksimum 1 prosent av fakturaverdien pr. påbegynt uke. Likevel slik at samlet erstatning ikke skal overstige 10 prosent av fakturaverdien.
10.3 Ved erstatningsutmålingen skal det tas utgangspunkt i fakturaverdi for den eller de deler av leveransen som på grunn av forsinkelsen ikke har kunnet tas i bruk.
10.4 Erstatning forutsetter at kjøperen oversender skriftlig krav om erstatning innen syv dager etter at forsinkelsen har fått skadevirkning. Av kravet skal fremgå de opplysninger selger forlanger for å kunne vurdere skadevirkningene.
10.5 Selgeren svarer ikke erstatning for kjøperens indirekte tap, jfr Lov om kjøp § 67 annet ledd.

11. SALGSPANT
Selger beholder eiendomsretten til varene til hele kjøpesummen er betalt i henhold til Lov om salgspant.

12. FORCE MAJEURE
Det tas forbehold om force majeure, jfr Lov om kjøp § 27.

13. TVISTELØSNING
For tvister som springer ut fra denne avtale, angis herved Oslo tingrett som rett verneting.


Leiebetingelser

1. Anvendelse
Følgende leiebetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

2. Beregning av leien
Leietiden løper f.o.m. den dagen utleieutstyret leveres/hentes eller holdes tilgjengelig for utleier og løper t.o.m. den dagen utstyret er levert tilbake.

3. Fakturering – betalingsbetingelser
Leien beregnes pr. kalenderdag og i samsvar med den til enhver gjeldende prisliste eller inngått avtale. Leien faktureres etterskuddsvis hver måned og forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

4. Reklamasjon
Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato. Reklamasjon på utlevert utstyr må skje skriftlig og innen 24 timer etter at utstyret er mottatt.

5. Utlevering og tilbakelevering
Utleier plikter å overlevere utstyret i full driftsmessig og forskriftsmessig stand. Risiko og ansvar for det utleide utstyret er hos leietaker fra det forlater utleieres utleveringssted til dette er returnert til samme sted dersom annet ikke er avtalt. Leietaker er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsmessig, rengjort stand og fritt for skader.

6. Reparasjoner
Mangler og feil på utstyr ved tilbakeleveringen som ikke skyldes normal slitasje vil bli utbedret av utleier for leietakers regning.

7. Bruk og vedlikehold
Leietaker plikter å sette seg inn i riktig bruk av utstyret. Utstyret skal brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er forutsatt brukt til. Leietaker er forpliktet til å bekoste vanlig driftsmessig vedlikehold av utstyret og er erstatningsansvarlig for skadet eller bortkommet utstyr. Dersom det inntreffer skader på utstyret eller at det ikke fungerer tilfredsstillende, skal utleier straks varsles. Leietager har ikke anledning til å reparere eller utbedre utstyret uten skriftlig godkjenning fra utleier. Om leietaker monterer/internflytter utstyret selv, fraskriver Euroskilt seg alt ansvar for at dette er blitt gjort etter gjeldende forskrifter.

8. Fremleie
Leietaker kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter leieavtalen til andre uten utleiers skriftlige samtykke.

9. Service og tilsyn
Leietaker skal ved behov gi utleier adgang til utstyret i den hensikt å inspisere, prøve, justere, reparere eller utskifte dette. I tilfelle funksjonsfeil som ikke straks kan utbedres, skal utleier skifte ut utstyret. Dersom utleier ikke er i stand til dette, anses leieavtalen som avsluttet fra den dag feilen har oppstått. Leietaker kan ikke gjøre gjeldende krav overfor utleier for tap eller skade han har lidt som følge av at materiellet ikke lenger er disponibelt for ham.

10. Skader og tap
Leietaker er ansvarlig for alle skader og tap, herunder tings- person- og følgeskader som er påført utleier, dennes ansatte, tredjeperson i.f.m. leieutstyrets transport, plassering eller bruk. Utleier kan ikke holdes ansvarlig for slike skader med mindre utleier har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet. Utleier er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap. Leietaker skal straks meddele utleier om feil og skader på utleieutstyret samt tyveri i utleieperioden. Utleid utstyr som er mistet, vraket eller blitt stjålet, faktureres leietaker til nyanskaffelsespris.

11. Oppsigelse og heving
Utleieforhold uten bestemt leietid kan av begge parter sies opp skriftlig med 5 virkedagers varsel. Dersom leietaker misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie i rett tid, begjærer oppbud, slås konkurs eller innleder akkordforhandlinger, er utleier berettiget til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve utstyret tilbakelevert.

12. Forsikringer
Leietager plikter å forsikre utleiemateriellet til sin fulle verdi under hele leieperioden.

13. Force majeure
Hvis forhold utenfor utleiers kontroll (herunder streik, lockout, krig) umuliggjør oppfylling av avtalen, er utleier uten ansvar for dette. Leietaker kan ikke kreve erstatning for et eventuelt tap som oppstår.

14. Tvangsfullbyrdelse
Dersom leie ikke blir betalt innen forfall, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd a). Utlevering kan unngås dersom leien med renter og omkostninger blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut.

15. Tvister
Tvister søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger henvises til ordinære domstoler. Utleiers verneting anses vedtatt av begge parter